Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty Lokalne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projekt „Produkt turystyczny pn. Nieodkryte Skarby Mazurskich Wsi”

Celem projektu jest stworzenie zaplecza do powstania wspólnej usługi turystycznej dwóch wsi tematycznych - Kozarek Mały i Rodowo pn. Nieodkryte Skarby Mazurskich Wsi składającej się z 6 produktów turystycznych i atrakcji towarzyszących, co umożliwi wzrost konkurencyjności działalności podmiotów wspólnie wnioskujących.

Realizacja operacji przyczyni się m.in. do zwiększenia atrakcyjności regionu oraz jego promowania. Projekt jest zgodny z celem ogólnym 1 określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” tj. Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia.

Operacja polega na stworzeniu kompleksowego zaplecza do świadczenia usług turystycznych m.in. dla dzieci i młodzieży. Przyczyni się ona do rozwoju działalności współpracujących partnerów, a także zwiększenia atrakcyjności regionu.

W wyniku realizacji operacji partnerzy projektu rozszerzą ofertę turystyczną regionu poprzez utworzenie produktu turystycznego pn. Nieodkryte Skarby Mazurskich Wsi.

Na produkt turystyczny pod nazwą Nieodkryte Skarby Mazurskich Wsi, składają się atrakcje oferowane przez wszystkie podmioty wnioskujące, w tym dwa warsztaty aktywne (dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. zielonych szkół oraz dla seniorów - Uniwersytetów III wieku) pt. Kraina mlekiem i miodem płynąca oraz Mazury darem matki natury.

W wyniku realizacji operacji opracowana zostanie i wdrożona oferta kompleksowej sprzedaży produktów/ usług lokalnych przez 3 podmioty: Instytut Rozwoju Sp. Z o.o., Fundację „RODOWO” i Spółdzielnię Socjalną „Mazurska Zagroda”.

Wspólny produkt edukacyjny polega na prowadzeniu warsztatów zgodnie z katalogiem dostępnych produktów.

Wieś tematyczna "Rodowo w drewnie zaklęte” w Rodowie, sołectwo Jędrychowo, gmina Sorkwity to zorganizowana osada tematyczna, prowadzona przez Fundację Rodowo.

Dostępne i uzupełnione w ramach projektu produkty turystyczne i edukacyjne:

  1. zwiedzanie osady - wieś tematyczna "Rodowo w drewnie zaklęte” – tradycyjna mazurska zabudowa kolonijna, z zachowaną urbanistyką, architekturą, wpisana w mazurski krajobraz kulturowy
  2. ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – Jary Lampasza na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie”
  3. aktywny wypoczynek
  4. warsztaty edukacyjne oraz edukacji regionalnej