Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > O Fundacji

O Fundacji

Fundacja „RODOWO” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwijania współpracy i kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, wspierania edukacji pozaszkolnej młodzieży oraz rozwoju wolontariatu.

Aktywnie wspieramy proces integracji europejskiej, promujemy region Warmii i Mazur jako miejsce spotkań różnych kultur, narodów i religii, działamy na rzecz wspierania i umacniania wartości demokracji, praw człowieka oraz porozumienia narodów i kultur ponad granicami.

Fundacja ‘Rodowo’ powstała na początku 2004 roku i kontynuuje tradycje, działania i projekty realizowane wcześniej przez stowarzyszenie o nazwie Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży – ‘Camp Rodowo’.

Nazwa naszej fundacji pochodzi od nazwy kolonii małej mazurskiej wsi – Rodowo. W tej niewielkiej osadzie położonej w przepięknym krajobrazie wzgórz, jezior, łąk i lasów mieści się nasza siedziba. Rodowo ma dla nas symboliczne znaczenie, jako miejsce położone w wielokulturowym regionie, na pograniczu Warmii i Mazur, na pograniczu regionów, narodów, kultur, religii i języków naszego skrawka Europy.

Fundacja ‘Rodowo’ jest organizacją apolityczną i w pełni niezależnie określa sposoby i środki służące realizacji swoich celów statutowych.

Cele statutowe fundacji:

 • międzynarodowa wymiana młodzieży
 • wspieranie i promocja wolontariatu
 • działania i projekty kulturalne i artystyczne
 • edukacja pozaszkolna młodzieży oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych
 • szkolenia dla młodzieży bezrobotnej i absolwentów
 • inicjatywy lokalne i regionalne
 • wspieranie organizacji pozarządowych oraz współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego

Jak realizujemy cele statutowe:

 • prowadzimy Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży – ‘Camp Rodowo’
 • realizujemy międzynarodowe projekty młodzieżowe
 • polsko-niemieckie spotkania młodzieżowe
 • projekty Wolontariatu Europejskiego
 • szkolenia i seminaria dla liderów młodzieżowych, multiplikatorów, wolontariuszy, nauczycieli, liderów społeczności lokalnych
 • wspieranie kultury: warsztaty artystyczne, wystawy, prezentacje teatralne, koncerty, happeningi i inne
 • działania z zakresu pozaszkolnej edukacji młodzieży
 • seminaria tematyczne
 • edukacja ekologiczna
 • działalność wydawnicza: biuletyny oraz publikacje tematyczne
 • działania na rzecz integracji europejskiej
 • doradztwo dla sektora pozarządowego
 • promocja idei demokracji lokalnej oraz działania w zakresie edukacji obywatelskiej
 • nauka języków obcych
 • realizacja projektów wymian zawodowych, praktyk i staży

Statut Fundacji "Rodowo"

Jednym z podstawowych sposobów realizacji celów statutowych naszej fundacji jest prowadzenie na terenie przebudowanego i zmodernizowanego typowo mazurskiego siedliska posiadamy dobrze wyposażony obiekt konferencyjno-szkoleniowy, przygotowany do realizacji różnorodnych programów edukacji pozaszkolnej młodzieży, tj. seminaria, szkolenia, warsztaty, międzynarodowe wymiany młodzieży, spotkania o charakterze integracyjnym i inne.

Fundacja ‘Rodowo’ we współpracy z organizacjami partnerskimi z całej Europy: Austrii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech, Finlandii, Danii, Holandii, Rumunii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch realizuje corocznie kilkadziesiąt projektów międzynarodowej wymiany młodzieży, studentów i wolontariuszy, warsztaty, seminaria, kursy językowe, szkolenia dla multiplikatorów i liderów międzynarodowej wymiany młodzieży, międzynarodowe praktyki zawodowe, seminaria kontaktowe i inne.

Jesteśmy aktywną organizacją w regionie warmińsko-mazurskim. Przedstawiciele Fundacji ‘Rodowo’ udzielają się w działaniach na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w naszym regionie.

Priorytetem działań Fundacji ‘Rodowo’ pozostaje tematyka europejska. Fundacja pracuje na rzecz świadomego, efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ważnym celem Fundacji jest edukacja obywatelska i społeczna. Przemiany, które zachodzą w Polsce od kilkunastu już lat wciąż wymagają dojrzałych postaw obywatelskich, które sprostają wyzwaniom społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Polskie doświadczenia reform politycznych, społecznych i gospodarczych przekazujemy naszym wschodnim sąsiadom. Priorytetowym celem fundacji w najbliższych latach są działania skierowane do społeczności lokalnych, zwłaszcza do środowisk młodzieżowych krajów Europy Wschodniej.

Działalność Fundacji opiera się w znacznym stopniu na aktywności wolontariuszy, którym stwarzamy możliwości realizacji własnych pomysłów, idei i projektów.

Wspieramy również aktywną społecznie i uzdolnioną młodzież oraz studentów w ramach naszego programu stypendialnego.

Fundacja ‘Rodowo’ prowadzi swą działalność w oparciu o kilka działów programowych:

Fundacja ‘Rodowo’ jest organizacją non-profit. Nasza działalność statutowa możliwa jest między innymi dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej, ale przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu dotacji celowych na realizację poszczególnych projektów.

Nasze projekty dofinansowują najczęściej: