Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Akademia Transgraniczna
- 'Mosty ku przyszłości' -

Projekt wspierany
ze środków pomocy
Unii Europejskiej
w ramach
Programu Współpracy
Przygranicznej Phare
– Fundusz Małych Projektów – 2003

 O projekcie

1. seminarium - historia i dziedzictwo kulturowe regionu (Warmia-Mazury
i Obwód Kaliningradzki) – marzec 2006

Warmia-Mazury oraz Obwód Kaliningradzki jako historyczne Prusy Wschodnie.Seminarium przeznaczone
jest głównie dla studentów ostatnich semestrów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli historii.
Program podzielony zostanie zgodnie z epokami historycznymi:
1. wczesne średniowiecze (IX-XII w.),
2. okres Zakonu Krzyżackiego (XIII-XV w.),           
3. objazd naukowy po regionie - obiekty historyczne związane ze średniowieczem,
4. Prusy Książęce a Rzeczpospolita (XVI-XVII w.),
5. Prusy Wschodnie w ramach państwowości niemieckiej (XVIII-XIX w.),
6. objazd naukowy po regionie - obiekty historyczne związane z okresem nowożytnym,
7. historia najnowsza (XX w.),
8. podsumowanie / przygotowanie materiałów seminaryjnych i warsztatowych. Oprócz wykładów uczestnicy seminarium będą aktywnie uczestniczyć w pracach grup roboczych, pod fachowym nadzorem referentów specjalistów danej epoki historycznej.

2.      seminarium literacko-kulturowe – kwiecień 2006

Seminarium przeznaczone jest również przede wszystkim dla studentów ostatnich semestrów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli literatury. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z literaturą polską, rosyjską i niemiecką (w tym literatura w filmie fabularnym), a także historią kultury regionu byłych Prus Wschodnich oraz współczesnych Warmii-Mazur i Obwodu Kaliningradzkiego. Analiza tekstów literackich, filmów oraz innych dzieł i zabytków kultury przybliży znajomość dziedzictwa kulturowego naszego transgranicznego regionu.

3.      warsztaty dziennikarskie – redakcje gazetek szkolnych (Warmia-Mazury i Obwód Kaliningradzki) –  maj 2006

przedstawiciele redakcji szkolnych gazetek, młodzi dzienikarze z regionu transgranicznego zapoznaja się z warsztatem pracy profesjonalnego dziennikarza; uczestnicy warsztatów poznają rodzaje tekstów dziennikarskich - informacja prasowa, wywiad, essej, komentarz i inne oraz ćwiczą ich zastosowanie praktyczne. Uczestnicy warsztatów są szkoleni przez zawodowych dziennikarzy i spotykają się z redakcjami największych dzienników regionalnych  (‘Gazeta Olsztyńska’, ‘Gazeta Wyborcza’). Jako rezultat programu powstaje gazetka warsztatowa (w polskiej i rosyjskiej wersji językowej) z tekstami wszystkich uczestników.

4.      spotkanie młodzieżowe – wymiana szkolna – maj 2006

w trakcie tego programu zastosowany zostanie po raz pierwszy przygotowany w ramach projektu podręcznik edukacji regionalnej. Opiekunowie spotkania młodzieżowego zrealizują w kilku mieszanych polsko-rosyjskich grupach roboczych program dydaktyczny proponowany przez podręcznik wg jego poszczególnych rozdziałów tematycznych. Ważnym elementem spotkania będzie integracja grup młodzieżowych (gry integracyjne, wspólne spędzane czasu), przełamanie stereotypów (warsztaty) oraz poznanie kultury i języka sąsiadów (wieczory narodowe oraz kontakty nieformalne). Spotkanie to stanowić będzie modelowy program polsko-rosyjskiej wymiany szkolnej w naszym regionie przygranicznym.

5. wystawa fotograficzna – maj / czerwiec 2006

wystawa prezentująca poszczególne elementy realizowanego projektu; otwarcie wystawy zbiegnie się z giełdą partnerstw transgranicznych oraz publiczną konferencją i debatą na temat współpracy transgraniczej

6. broszura dla liderów młodzieżowych i nauczycieli: 
‘blok dydaktyczny – regionalna edukacja pozaszkolna’

jednym z najważniejszych działań projektu jest stworzenie podręcznika / broszury dla potrzeb pozaszkolnej edukacji regionalnej (w polskiej i rosyjskiej wersji językowej). Podręcznik podzielony będzie na działy tematyczne, takie jak: historia, dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy, literatura, film, stereotypy, mniejszości narodowe, młodzież, wolontariat, ekologia, turystyka, gospodarka, perspektywy na przyszłość i inne. W podręczniku zamieszczone zostaną również wyniki poszczególnych seminariów i warsztatów projektowych. Podręcznik ma służyć szerzenu wiedzy o naszym regionie transgranicznym, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodego pokolenia po obu stronach granicy.