Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

ZEBRA‘/ Znaj Tvoi Prava      
– promotion of children rights


"Projekt realizowany w ramach programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Polska - Niemcy - Obwód Kaliningradzki
Fundacji im. Batorego oraz Fundacji Bosha"


rosyjski partner projektu – Organizacja Młodzieżowa ‘TSUNAMI’ – Kaliningrad / Pioniersk

Zasadniczym celem projektu jest

1)      wspieranie działań w zakresie edukacji o prawach człowieka, w tym zwłaszcza dot. praw dzieci i młodzieży orazpropagowanie przestrzegania praw dzieci i młodzieży w Obwodzie Kaliningradzkim

2)      wspieranie rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz aktywności liderów i młodzieżowych grup nieformalnych w Obwodzie Kaliningradzkim

3)      rozwój współpracy transgranicznej między Polską / regionem warmińsko-mazurskim Rosją /Obwodem Kaliningradzkim

Projekt niniejszy to seria działań ukierunkowanych na wzmocnienie świadomości dotyczącej praw człowieka, w tym zwłaszcza praw dzieci i młodzieży oraz ich przestrzegania, skierowanych do różnych środowisk Obwodu Kaliningradzkiego

Ideą przewodnią projektu jest przenoszenie doświadczeń organizacji pozarządowych z Niemiec oraz Polski w dziedzinie edukacji praw człowieka na grunt rozwijających się struktur organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup młodzieżowych Obwodu Kaliningradzkiego (zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich Obwodu). Ze strony rosyjskiej do udziału w projekcie zaproszeni są przedstawiciele małych ośrodków miejskich Obwodu Kaliningradzkiego, spoza samego miasta Kaliningradu.

 

Projekt realizowany będzie w trzech zasadniczych fazach:

FAZA I – seminarium / szkolenie

temat:  ‘prawa człowieka / edukacja praw człowieka / prawa dzieci i młodzieży’

grupa docelowa:  nauczyciele, pracownicy domów kultury, liderzy młodzieżowi

termin:  1.-7.04.2006, miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży / Fundacji „RODOWO”

uczestnicy: 32 osoby, w tym:

Niemcy– 3 liderów młodzieżowych zaangażowanych w edukację i upowszechnianie znajomości praw czxłowieka oraz praw dzieci i młodzieży

Polska- 2 pracowników młodzieżowych (Fundacja ‘Rodowo’) + 2 lokalnych liderów młodzieżowych organizacji młodzieżowych / grup nieformalnych, które organizowały już w przeszłości projekty związane z edukacją praw człowieka

Rosja (Obwód Kaliningradzki)– 1 koordynator z NGO ‘Tsunami’ + 24 nauczycieli oraz liderów młodzieżowych, po 2 osoby z 12 różnych ośrodków lokalnych / organizacji / szkół / młodzieżowych organizacji lub grup nieformalnych z małych ośrodków miejskich Obwodu Kaliningradzkiego

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej Karty Praw Człowieka, zapoznanie z historią i genezą praw człowieka, aspektami ich zastosowania. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą zastanawiać się w jaki sposób respektowane, bądź nie przestrzegane są  prawa człowieka, w tym zwłaszcza prawa dzieci, młodzieży i jak promować prawa dzieci i młodzieży w Obwodzie Kaliningradzkim.

W dalszej części programu odbędą się warsztaty, których celem będzie przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących przekazywania wiedzy o prawach człowieka innym, w tym zwłaszcza młodzieży w formie różnego rodzaju warsztatów, ćwiczeń, zabaw oraz gier. Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów z Polski i Niemiec doświadczonych w pracy z młodzieżą w zakresie pozaszkolnej edukacji praw człowieka, praw dzieci i młodzieży.

Jako pomoc merytoryczna zastosowany zostanie przygotowany przez Fundację ‘Rodowo’ podręcznik dla liderów młodzieżowych–‘Human Rights Education’

W trakcie tego seminarium uczestnicy sfinalizują przygotowania działań skierowanych do młodzieży w ich środowiskach lokalnych Obwodu Kaliningradzkiego, które będą stanowić kolejne etapy realizacji projektu: działania o charakterze artystycznym, konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży oraz ‘Children Rights Day’ – dni promocji praw dzieci i młodzieży oraz seminarium ewaluacyjne, konferencja i wystawa prac artystycznych, kończące projekt.


FAZA II – działania lokalne / inicjatywy i działania artystyczne w Obwodzie Kaliningradzkim:

termin:  KWIECIEŃ – LIPIEC 2006

1) konkursy plastyczne w szkołach oraz domach kultury na terenie Obwodu Kaliningradzkiego

temat wiodący: ‘prawa dzieci i młodzieży – dlaczego i jak należy je respektować ?’

Konkurs będzie koordynowany przez organizację partnerską z Kaliningradu we współpracy z przeszkolonymi w pierwszej fazie projektu nauczycielami i liderami młodzieżowymi z małych ośrodków Obwodu Kalininradzkiego. Twórcy najlepszych prac konkursowych zostaną zaproszeni do udziału w kilkudniowych warsztatach artystycznych.2) interkulturowe warsztaty artystyczne i edukacyjne dla młodzieży

termin:   czerwiec 2006

w warsztatach wezmą udział wybrane przez rosyjskiego partnera projektu młode osoby, które wzięły udział w organizowanym wcześniej konkursie artystycznym. Program podzielony zostanie na dwa zasadnicze warsztaty:  1) malarski oraz 2) fotograficzny. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnych artystów i fotografików.

Najlepsze prace warsztatowe oraz konkursowe zostaną wybrane do przygotowaniaplakatu oraz serii 12 pocztówekpromujących prawa dzieci i młodzieży. Wyboru prac dokona komisja na zakończenie warsztatów.

Prace te znajdą się na później na wystawie podczas seminarium ewaluacyjnego oraz konferencji kończącej projekt - ‘Children Rights Day’ w Centrum Kultury w Pioniersku.

FAZA III – ewaluacja projektu

termin:  SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2006

1) druk i dystrybucja pocztówek i plakatu

sierpień 2006 – druk plakatu (300 szt.) i pocztówek – 12 pocztówek po 500 szt.

wrzesień 2006 – dystrybucja plakatów oraz pocztówek w szkołach i ośrodkach kultury małych ośrodków miejskich Obwodu Kaliningradzkiego

2) dni promocji praw dziecka – ‚Children Rights Day‘

początek października 2006 - w 12 małych ośrodkach miejskich Obwodu Kaliningradzkiego (szkoły, domy kultury),  w oparciu o przeszkolonych w pierwszej fazie projektu nauczycieli i liderów młodzieżowych zorganizowane zostaną lokalne imprezy promujące przestrzeganie praw dzieci i młodzieży

3) spotkanie ewaluacyjne

termin: październik 2006, czas trwania: 2 dni, Pionierk  (Obwód Kaliningradzki)

W seminarium weźmie udział grupa najaktywniejszych uczestników projektu. Seminarium umożliwi wymianę doświadczeń z realizacji projektu oraz będzie stanowić początek kolejnych działań skierowanych na nieformalną edukację praw człowieka, praw dzieci i młodzieży w Obwodzie Kaliningradzkim. Uczestnicy seminarium zapoznani zostaną z możliwymi źródłami finansowania kolejnych projektów młodzieżowych na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym. Seminarium ewaluacyjne będzie początkiem kolejnych inicjatyw i projektów realizowanych przez nowych liderów młodzieżowych, koordynowanych przez organizację młodzieżową ‘Tsunami’

W trakcie seminarium odbędzie się centralny dzień promocji praw dziecka - ‘children rights day’ – konferencja oraz wystawa konkursowych prac artystycznych – planowane w Domu Kultury w Pioniersku nagłośnione przez regionalne media Obwodu Kaliningradzkiego (prasa, radio i telewizja)

Całość projektu zaowocować ma wzmocnieniem współpracy pomiędzy młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz liderami młodzieżowymi w transgranicznym regionie: Warmia-Mazury - Obwód Kaliningradzki

 

 

Harmonogram działań:

 

Data rozpoczęcia projektu:

01.03.2006

Data zakończenia projektu:

31.10.2006

 

Planowane działania / Fazy projektu

Kiedy

Co


marzec-kwiecień 2006


kwiecień-lipiec 2006


kwiecień-maj


koniec maja


czerwiec


lipiec


sierpień-październik 2006

sierpień

wrzesień

początek października

październik

październik


listopad 2006


FAZA I– seminarium / szkolenie
temat:  ‘prawa człowieka / edukacja praw człowieka / prawa dzieci i młodzieży’, 6 dni

FAZA II– działania lokalne / inicjatywy i działania artystyczne:konkursy plastyczne w szkołach oraz domach kultury na terenie Obwodu Kaliningradzkiego

rozstrzygnięcie konkursu


interkulturowe warsztaty artystyczne i edukacyjne dla młodzieży, 8 dni


wybór prac i przygotowanie plakatu oraz serii 12 pocztówek


FAZA III – faza ewaluacyjna


druk plakatu (300 szt.) i pocztówek – 12 pocztówek po 500 szt.

dystrybucja plakatów oraz pocztówek w szkołach i ośrodkach kultury małych ośrodków miejskich Obwodu Kaliningradzkiego

dni promocji praw dziecka – ‚Children Rights Day‘


seminarium ewaluacyjne / konferencja w Pioniersku

kampania medialna w mediach lokalnych i regionalnych Obwodu Kaliningradzkiego (prasa, radio, telewizja)

przygotowanie raportu z realizacji projektu