Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Wolontariat > EVS

Na czym polega Wolontariat Europejski?

W ramach Wolontariatu Europejskiego finansowane są projekty, w których młodzież pracuje w charakterze wolontariuszy za granicą.

Celem Akcji jest rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności z myślą o wzmocnieniu spójności społecznej w Unii Europejskiej. Promuje ona aktywność obywatelską i pogłębia wzajemne zrozumienie wśród młodzieży. Ogólne cele będą realizowane zwłaszcza przez:

 • wspieranie uczestnictwa młodzieży w różnych formach wolontariatu zarówno w obrębie, jak i poza granicami Unii Europejskiej;
 • stwarzanie młodzieży możliwości wyrażenia osobistego zaangażowania poprzez udział w wolontariacie na poziomie europejskim i międzynarodowym;
 • włączanie młodzieży w działania pogłębiające poczucie solidarności między obywatelami Unii Europejskiej;
 • włączanie młodych wolontariuszy w działania niedochodowe i niezarobkowe na rzecz społeczeństwa w innym kraju niż ich kraj zamieszkania.

Wolontariat Europejski przyczynia się również do osiągnięcia wspólnych celów dotyczących wolontariatu młodzieży na poziomie europejskim, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów UE 15 listopada 2004 r. Wolontariat Europejski to kształcąca forma pracy: dzięki udziałowi w tej formie edukacji pozaformalnej młodzi wolontariusze zdobywają i/lub podnoszą kompetencje przydatne w rozwoju indywidualnym, dalszej edukacji oraz rozwoju zawodowym i ułatwiające ich integrację społeczną. Na tę formę kształcenia składa się kilka elementów: uzgodnienie przewidywanych efektów, procesów i metod uczenia się, formalne poświadczenie zdobytych kompetencji, udział wolontariusza w cyklu szkoleniowym Wolontariatu Europejskiego oraz ciągła opieka i pomoc merytoryczna związana z wykonywaną pracą, językowa i indywidualna, włącznie z mechanizmami zapobiegania kryzysom i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Uwaga! Czym nie jest Wolontariat Europejski
:

 • nie jest formą pracy społecznej wykonywanej okazjonalnie, w sposób niezorganizowany, w niepełnym wymiarze godzin;
 • nie polega na odbywaniu praktyk w przedsiębiorstwach;
 • nie jest formą pracy zarobkowej, a wolontariusze nie mogą zastępować pracowników wynagradzanych;
 • nie jest formą wypoczynku czy turystyki;
 • nie jest kursem językowym;
 • nie polega na wykorzystywaniu taniej siły roboczej;
 • nie polega na odbywaniu okresu studiów lub kształcenia zawodowego za granicą;
 • nie jest jedynie programem oferującym fundusze, ale dobrym modelem pracy społecznej w wymiarze międzynarodowym.